ALGEMENE VOORWAARDEN FOCUM SOLUTIONS B.V.


Van de besloten vennootschap Focum Solutions B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende Van Asch van Wijckstraat 55F, 3811 LP te Amersfoort. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 39090324.

Artikel 1. Begripsbepalingen in het kader van een Overeenkomst


Opdrachtnemer Onder Opdrachtnemer wordt verstaan: Focum Solutions B.V., hierna ook te noemen “Partij”, en tezamen met Opdrachtgever de “Partijen”.
Opdrachtgever Onder Opdrachtgever wordt verstaan: iedere (rechts)persoon aan wie Opdrachtnemer een aanbieding doet tot verlening van Diensten en/of aanneming van werk en iedere (rechts)persoon of onderneming (inclusief gelieerde ondernemingen), die met de Opdrachtnemer een Overeenkomst is aangegaan, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel, hierna ook te noemen “Partij”, en tezamen met Opdrachtnemer de “Partijen”.
Overeenkomst Onder Overeenkomst wordt verstaan: iedere Overeenkomst tot verlening van Aansluiting op de Dienst(en) en/of aanneming van werk, welke Overeenkomst mede omvat de Bijlage(n) bij de Overeenkomst en waarop de Algemene Voorwaarden Focum Solutions B.V. van toepassing zijn verklaard. De algemene voorwaarden worden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld voorafgaand aan of bij het sluiten van de Overeenkomst, en worden door de Opdrachtgever voor ontvangst en akkoord ondertekend, danwel door de Opdrachtgever elektronisch voor akkoord bevestigd.
Bijlage(n) Onder de Bijlage(n) wordt verstaan: de Bijlage(n) van de Overeenkomst, welke dezelfde kracht en werking hebben als wanneer zij zouden zijn opgenomen in de hoofdtekst van de onderhavige Overeenkomst. Iedere verwijzing naar de Overeenkomst vormt tevens een verwijzing naar de Bijlagen, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
Dienst(en) Onder de Dienst(en) worden verstaan: de Dienst(en) van Focum Solutions, welke een integraal onderdeel vormen van de Overeenkomst.
Aansluiting op de Dienst(en) De Aansluiting op de Dienst(en) van Opdrachtnemer komt tot stand door ondertekening door Opdrachtgever van de Leveringsovereenkomst, danwel door schriftelijke of elektronische bevestiging door (een daartoe bevoegde persoon van) Opdrachtgever van een offerte van Opdrachtnemer, waarin de order van Opdrachtgever is opgenomen, welke tezamen met de Leveringsovereenkomst een Bijlage vormt van de Overeenkomst.
Geleverde Onder het Geleverde wordt verstaan: de door Opdrachtnemer Geleverde Diensten en/of in gebruik gegeven Bestanden en/of programmatuur en/of systemen en/of met genoemde systemen bewerkte gegevens en/of op basis van genoemde programmatuur/systemen gevormde Bestanden, scherm-layout, alsmede alle formulieren, Informatie, rapporten, publicaties en administratieve bescheiden, welke door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever worden geleverd.
Wbp De Wet bescherming persoonsgegevens.
AP De Autoriteit Persoonsgegevens als bedoeld in de Wbp.
Betrokkene Onder Betrokkene wordt verstaan: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
Verantwoordelijke Onder Verantwoordelijke wordt verstaan: de Partij, die in het kader van de Overeenkomst het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.
Bewerker Onder Bewerker wordt verstaan: de Partij die in het kader van de Overeenkomst, ten behoeve van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen, en waarop de bewerkersovereenkomst van toepassing is.
Derde Onder Derde wordt verstaan: ieder, niet zijnde de Betrokkene, de Verantwoordelijke, de Bewerker of enig persoon, die onder rechtstreeks gezag, en onder verantwoordelijkheid van, de Verantwoordelijke of de Bewerker gemachtigd is om (Persoons)gegevens te verwerken.
Persoonsgegeven Onder Persoonsgegeven wordt verstaan: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 1 sub a Wbp.
Verwerking van Persoonsgegevens Onder Verwerking van Persoonsgegevens wordt verstaan: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
Informatie Onder Informatie wordt verstaan: alle gegevens (data) en kennis die door Opdrachtnemer in een context (verband) zijn geplaatst, en daardoor betekenis hebben gekregen en interpreteerbaar zijn voor integratie in het bedrijfsproces van de Opdrachtgever.
Creditscoring Onder Creditscoring wordt verstaan: een geautomatiseerde verwerking van zakelijke en/of Persoonsgegevens, eventueel gecombineerd met statistische- en/of demografische gegevens op postcodeniveau teneinde middels een logisch en transparant rekenmodel met wegingsfactoren een kredietprofiel te schetsen.
Bestand Onder een Bestand wordt verstaan: elk gestructureerd geheel van (Persoons)gegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende natuurlijke personen.
Datalek Onder een Datalek wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging, zoals bedoeld in artikel 13 van de Wbp. Bij een Datalek zijn de Persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking, dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden.
Privacy Statement Onder Privacy Statement wordt verstaan: de inhoudelijke wijze waarop Partijen de Betrokkene vooraf informeren dat de door de Betrokkene ingevulde gegevens en/of betaalgegevens zullen worden opgenomen in de database van Opdrachtnemer en dat Opdrachtnemer deze gegevens - al dan niet in statistische vorm – kan (laten) gebruiken voor alle doelen zoals vermeld bij de AP.
NVH De Nederlandse Vereniging van (Handels)Informatiebureaus (NVH)

Artikel 2. Algemeen


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of Derden, van toepassing op alle Diensten door Opdrachtnemer verleend aan de Opdrachtgever, alsmede op alle daarop betrekking hebbende Overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals offertes en orderbevestigingen.
2.2 Afwijkende van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard en alleen voor de Overeenkomst(en) waarop zij betrekking hebben.
2.3 De gedrags- en beroepsregels waaraan, de Opdrachtnemer zich dient te conformeren, maken deel uit van de Overeenkomst. Meer in het bijzonder zal Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst, als lid van de NVH, handelen conform de gedragscode van de NVH, welke zijn te terug te vinden op de website www.nvhinfo.nl en welke is goedgekeurd door de AP. De Opdrachtgever verklaart de uit de gedragscode voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren en aan de nakoming daarvan haar volledige medewerking te verlenen.
2.4 In het gegevensbestand van de Opdrachtnemer worden de Verwerkingen van Persoonsgegevens opgenomen, die noodzakelijk zijn voor de Dienst(en) door Opdrachtnemer verleend aan Opdrachtgever(s), welke verwerkingen Opdrachtnemer heeft aangemeld in het meldingenregister van de AP, en welke verwerkingen deel uitmaken van de Overeenkomst, en indien van toepassing door Partijen worden opgenomen in hun Privacy Statement.
2.5 Bij de Verwerking van Persoonsgegevens, al dan niet in de vorm van een Creditscoring, verklaren Partijen te werken volgens de bepalingen van de Wbp. Partijen hebben als Verantwoordelijke hun Verwerking(en) van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst aangemeld in het meldingenregister van de AP.
2.6 Indien Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst (tevens) Bewerker is, wordt de door Opdrachtnemer opgestelde bewerkersovereenkomst toegevoegd aan de Overeenkomst.
2.7 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de Overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen Partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.8 Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn op reeds bestaande Overeenkomsten van toepassing met ingang van 14 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen na bekendmaking aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar maakt niet door de gewijzigde voorwaarden gebonden te willen zijn.
2.9 Deze algemene voorwaarden en alle Overeenkomsten van de Opdrachtnemer worden beheerst door, en uitgelegd Overeenkomstig, Nederlands recht. Alle geschillen die zijn ontstaan ter zake van Overeenkomsten, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank -al dan niet de sector kanton- binnen wiens arrondissement de Opdrachtnemer is gevestigd.
2.10 Alle door de Opdrachtnemer opgestelde, in het kader van enige uitvoering van de Overeenkomst, aan de Opdrachtgever verstrekte schriftelijke Informatie is auteursrechtelijk beschermd. Niets hiervan mag in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd noch aan derden medegedeeld worden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

Artikel 3. Totstandkoming, duur en opzegging van een Overeenkomst


3.1 Een Overeenkomst met Opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer een opdracht door schriftelijke respectievelijk elektronische bevestiging aan de Opdrachtgever aanvaardt. De opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden(en), opdrachten te weigeren. Indien Opdrachtnemer na de aanvaarding van de opdracht vaststelt dat de opdracht in strijd is met geldende wetgeving, kan Opdrachtnemer de opdracht alsnog weigeren of beperken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel schade ontstaan bij de Opdrachtgever of derden als gevolg van een weigering of beperking van de opdracht door Opdrachtnemer. Eventueel door de Opdrachtgever betaalde verschotten zullen worden gerestitueerd na aftrek van hetgeen Opdrachtnemer te vorderen heeft in het kader van de verstrekte opdracht.
3.3 Eventueel na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door personeel van Opdrachtnemer, binden Opdrachtnemer slechts indien deze afspraken en/of toezeggingen schriftelijk respectievelijk elektronisch door bevoegde vertegenwoordigers van Opdrachtnemer zijn bevestigd.
3.4 Indien Opdrachtnemer dit noodzakelijk of wenselijk acht is Opdrachtnemer gerechtigd om voor de goede uitvoering van de opdracht Derden in te schakelen. De kosten van deze Derden zullen aan de Opdrachtgever, na diens schriftelijke dan wel elektronische toestemming hiertoe, worden doorberekend conform de door Opdrachtnemer hiertoe verstrekte prijsopgave.
3.5 De Overeenkomst(en) tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever geldt in beginsel voor onbepaalde tijd. Indien de Overeenkomst gesloten is voor een bepaalde termijn en “verder doorlopend” dan zal de Overeenkomst geacht worden telkens stilzwijgend voor een gelijke termijn op dezelfde voorwaarden te zijn verlengd.
3.6 Beide Partijen kunnen een Overeenkomst te allen tijde middels aangetekend schrijven schriftelijk opzeggen, met inachtneming van de contractueel overeengekomen opzegtermijn.

Artikel 4. Offertes


4.1 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. Indien de Opdrachtgever de (voorwaarden van de) offerte van Opdrachtnemer aanvaardt, geldt deze aanvaarding als een aanbod van de Opdrachtgever voor het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtnemer. De Overeenkomst wordt Overeenkomstig artikel 3.1 van deze voorwaarden door aanvaarding van de opdracht door Opdrachtnemer gesloten.
4.2 Offertes komen automatisch te vervallen, indien zij door de Opdrachtgever niet binnen twee maanden schriftelijk zijn aanvaard, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4.3 De offertes worden als aanvaard beschouwd indien Opdrachtgever naar aanleiding van de offertes aan Opdrachtnemer opdrachten instuurt.
4.4 De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens, is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens binden Opdrachtnemer alleen indien Opdrachtnemer zulks uitdrukkelijk schriftelijk, dan wel elektronisch, bevestigt. Offertes zijn gebaseerd op de bij aanvraag door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, indien toepasbaar. Indien de Opdrachtgever incorrecte gegevens verstrekt, is Opdrachtnemer niet gebonden aan de op basis van deze incorrecte gegevens aan Opdrachtgever gedane offerte.

Artikel 5. Prijzen en tarieven


5.1 Alle prijzen en/of tarieven in de Overeenkomst en/of offertes zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld. Verschuldigde omzetbelasting wordt aan de Opdrachtgever doorberekend.
5.2 Alle opdrachten worden beheerst door de tarieven, bepalingen en voorwaarden van Opdrachtnemer. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend. De tarieven zijn opgenomen in de tarievenlijst, danwel de offerte, welke een Bijlage vormen van de Overeenkomst, en waar deze algemene voorwaarden een onderdeel van uitmaken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.3 De afrekening van de overeengekomen prijzen en/of tarieven gebeurt op maandbasis, achteraf.
5.4 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen en/of tarieven te wijzigen, hetgeen tevens van toepassing is op de lopende opdrachten. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever tijdig voor de ingangsdatum over een zodanige wijziging informeren.
5.5 De Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen, nadat door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever de mededeling van de prijsverhoging met betrekking tot artikel 5.4 is gedaan, de Overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen. Indien beëindiging van de Overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging.
5.6 Jaarlijks, op de eerste dag van een nieuw kalenderjaar, zullen de prijzen en tarieven door Opdrachtnemer worden aangepast conform de nieuw vastgestelde consumentenprijsindexen (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
5.7 Indien op verzoek van, of in overleg met, de Opdrachtgever werkzaamheden worden verricht die niet in de oorspronkelijke opdracht waren opgenomen, zullen de daaruit voortvloeiende kosten tegen de op dat tijdstip geldende prijzen en/of tarieven door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Betalingsverplichtingen


6.1 De Opdrachtgever is gehouden een factuur binnen 30 dagen na factuurdatum aan de Opdrachtnemer te voldoen. De op de bankafschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.
6.2 Bij overschrijding van de in artikel 6.1 genoemde betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Vanaf het moment waarop de Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is deze aan Opdrachtnemer de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.
6.3 Alle kosten ter verkrijging van voldoening door de Opdrachtgever, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De hoogte van de aan Opdrachtnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten, met in elke tranche het maximale percentage van de hoofdsom, zoals door de AMvB vastgesteld.
6.4 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen Opdrachtnemer van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent op Opdrachtnemer te vorderen te hebben.
6.5 Betalingen van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de openstaande facturen inclusief de verschuldigde wettelijke rente en kosten.
6.6 De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van de Opdrachtgever een zekerheidsstelling te verlangen tot zekerheid van de door haar gemaakte en te maken kosten, benodigd voor het uitvoeren van de opdracht. Indien het stellen van de zekerheid achterwege blijft is de Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de opdracht op te schorten of te beëindigen en is al hetgeen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar.
6.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande facturen, is de Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten en alle stukken onder zich te houden. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.
6.8 In geval van liquidatie, surseance van betaling of (dreigend) faillissement van de Opdrachtgever zijn de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is Opdrachtnemer gerechtigd haar opdracht en/of Overeenkomst direct op te schorten of te beëindigen.
6.9 De Opdrachtnemer is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende Opdrachtgever onder zich heeft.

Artikel 7. Reclames


7.1 Eventuele reclames over de juistheid van de door Opdrachtnemer verstrekte Informatie en gegevens dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na verstrekking schriftelijk en goed gedocumenteerd door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Feitelijke onjuistheden die redelijkerwijs niet binnen genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 2 maanden na verstrekking schriftelijk en goed gedocumenteerd door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
7.2 Indien en voor zover de reclame door Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, is Opdrachtnemer uitsluitend verplicht de Informatie en gegevens te verbeteren, zonder dat de Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
7.3 Het reclameren ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer.
7.4 Reclames met betrekking tot de door Opdrachtnemer gevoerde financiële administratie, meer specifiek ter zake van door Opdrachtnemer verzonden facturen, kunnen door Opdrachtnemer slechts in behandeling worden genomen, binnen 14 dagen nadat een overzicht van het verbruik door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever is verzonden respectievelijk binnen 14 dagen na bedoelde factuurdatum.

Artikel 8. Verwerking en verstrekking van Informatie en (Persoons)gegevens


8.1 Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen voor het verstrekken van Informatie en (Persoons)gegevens zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige verstrekking van Informatie en (Persoons)gegevens dient Opdrachtnemer schriftelijk, dan wel elektronisch, in gebreke te worden gesteld waarbij Opdrachtnemer nog een redelijke termijn tot verstrekking moet worden geboden. Gekochte (Persoons)gegevens en Informatie worden voor rekening en risico van de Opdrachtgever verzonden, tenzij anders overeengekomen.
8.2 (Persoons)gegevens opgenomen in registers of administraties, welke worden beheerd door publiekrechtelijke lichamen, Kamers van Koophandel, commerciële instellingen of andere instituten, kunnen slechts in de door Opdrachtnemer te verstrekken databestanden worden opgenomen voor zover deze gegevens binnen het kader van de wettelijke bepalingen door genoemde instellingen aan Opdrachtnemer mogen worden vrijgegeven.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid en geheimhouding van de verstrekte Informatie en gegevens


9.1 Alle Informatie en/of (bedrijfs)gegevens die tussen Partijen worden uitgewisseld of waarvan Partijen kennis nemen, zullen door Partijen als vertrouwelijke Informatie worden behandeld. Partijen verbinden zich vertrouwelijke Informatie niet zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij aan derde(n) kenbaar te maken, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt. Verstrekking van deze Informatie veronderstelt niet de verlening van enige licentie of ander verdergaand recht met betrekking tot deze Informatie. Ten aanzien van vertrouwelijke Informatie, zijn Partijen gehouden:
  1. deze alleen te gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt;
  2. gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om deze te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking en geheimhouding te waarborgen.
9.2 Behoudens andersluidende wettelijke verplichtingen zullen de in artikel 9.1 genoemde verplichtingen niet van toepassing zijn op vertrouwelijke Informatie waarvan de ontvangende Partij kan aantonen dat deze Informatie:
  1. al bij de ontvangende Partij bekend was, voordat de Informatie door de wederpartij werd verstrekt;
  2. ten tijde van het verstrekken van de Informatie reeds van algemene bekendheid of voor het publiek toegankelijk was, of nadien is geworden, ten gevolge van een situatie welke niet aan de ontvanger is toe te rekenen;
  3. door de wederpartij aan een derde is verstrekt, voor of na verstrekking aan de ontvangende Partij, zonder enig voorbehoud met betrekking tot verstrekking of gebruik;
  4. is ontvangen van een derde zonder voorbehoud ten aanzien van verlening of gebruik indien de ontvangende Partij redelijkerwijs mag aannemen dat zij rechtmatig is verleend.
9.3 Alle Informatie en (Persoons)gegevens in welke vorm dan ook, die Opdrachtnemer en de andere vennootschappen van de Focum groep aan de Opdrachtgever verstrekt, is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de Opdrachtgever. Deze Informatie zal door de Opdrachtgever als streng vertrouwelijk worden behandeld. De inhoud van deze Informatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk door de Opdrachtgever worden overgenomen, of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd door de Opdrachtgever, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer, dan wel commercieel worden geëxploiteerd.
De Opdrachtgever zal de door Opdrachtnemer verstrekte Informatie niet aan enige derde bekend maken of in gebruik geven.
9.4 Indien er sprake is van een Datalek zullen Partijen elkaar direct na vaststelling informeren over de ernst van het Datalek en of het Datalek als zodanig valt onder de meldplicht aan de AP. De Opdrachtgever zal zijn personeel dienovereenkomstig instrueren en zorg dragen dat slechts diegenen van zijn medewerkers kennis nemen van de verstrekte Informatie en (Persoons)gegevens voor wie zulk uit hoofde van hun werkzaamheden voor de Opdrachtgever is geboden. De Opdrachtgever zal nimmer, behoudens ingevolge enig wettelijk voorschrift de naam van Opdrachtnemer bekend maken als bron van Informatie, tenzij Opdrachtnemer hiertoe schriftelijke toestemming heeft verleend.
9.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om vooraf de juistheid van elke aanhaling of vermelding ontleend aan de bedoelde Informatie van Opdrachtnemer te verifiëren.
9.6 Opdrachtnemer kan nimmer, behoudens ingevolge van een wettelijk voorschrift, verplicht worden de wegen aan te geven waarlangs Informaties zijn of worden ingewonnen, of de personen te noemen die hierbij hun medewerking hebben verleend.
9.7 Opdrachtnemer is verplicht ten opzichte van derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot de door de Opdrachtgever aan haar verstrekte bedrijfsgegevens en zal deze gegevens als vertrouwelijk behandelen. Opdrachtnemer zal haar personeel dienovereenkomstig instrueren en zorg dragen dat slechts diegenen van haar medewerkers kennis nemen van de activiteiten en bedrijfsgegevens van de Opdrachtgever voor wie zulks uit hoofde van hun werkzaamheden voor Opdrachtnemer is geboden.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendomsrechten


10.1 Dit artikel is van toepassing op het door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever Geleverde.
10.2 Alle rechten, waaronder begrepen auteursrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op het Geleverde berusten onvervreemdbaar en uitsluitend bij Opdrachtnemer of haar licentiegevers. De Opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die door Opdrachtnemer in de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. Bij beëindiging van een duurovereenkomst, waarbij door Opdrachtnemer het Geleverde voor een bepaalde tijd aan de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, is de Opdrachtgever verplicht het Geleverde onmiddellijk aan Opdrachtnemer te retourneren en kopieën van het Geleverde te vernietigen. Als bewijs van deze terugzending geldt uitsluitend een door Opdrachtnemer af te geven verklaring van decharge.
10.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit het Geleverde te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van het Geleverde.
10.4 Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het Geleverde tegen inbreuk op de in dit artikel bedoelde rechten.
10.5 Het is de Opdrachtgever slechts met uitdrukkelijke schriftelijke dan wel elektronische toestemming van Opdrachtnemer toegestaan het door Opdrachtnemer aan hem Geleverde geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te verspreiden, te bewerken of anderszins openbaar te maken.
10.6 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Informatie en (Persoons)gegevens welke Opdrachtnemer verstrekt te gebruiken buiten het doel waarvoor deze Informatie en gegevens zijn verstrekt.
10.7 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het Geleverde en/of daarin (daaruit) opgenomen (ontleende) Informatie buiten de in de Overeenkomst aangegeven gebruikslocatie(s) te (doen) verspreiden of te verveelvoudigen.
10.8 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het Geleverde en/of daarin opgenomen of daaruit ontleende Informatie te verkopen, verhuren, vervreemden of hierop enig beperkt recht te vestigen of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer hiertoe.
10.9 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van Derden, die worden veroorzaakt door in het Geleverde aangebrachte wijzigingen, zonder schriftelijke toestemming daartoe van Opdrachtnemer.
10.10 Indien een procedure is of dreigt te worden aangespannen tegen Opdrachtgever of Opdrachtnemer met betrekking tot de rechten op (een deel van) het Geleverde en de Opdrachtgever als gevolg daarvan het gebruik van het Geleverde kan worden ontzegd, zal Opdrachtnemer voor haar rekening en te hare keuze:
  1. hetzij voor de Opdrachtgever het recht verkrijgen het gebruik van het Geleverde voort te zetten;
  2. hetzij het Geleverde vervangen of wijzigen op zodanige wijze dat dit geen inbreuk meer maakt;
  3. hetzij de betreffende Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 11. Verbod tot overdracht


De uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen door de Opdrachtgever geheel nog gedeeltelijk aan derden worden overgedragen.

Artikel 12. Boetebeding


Opdrachtnemer en de Opdrachtgever verbeuren bij overtreding van één van de krachtens deze Overeenkomst op hen rustende verplichtingen een direct opeisbare, doch voor matiging vatbare boete van tweeduizend euro (€ 2.000,- ) per overtreding en vijfhonderd euro (€ 500,- ) per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer op basis van enig wettelijke bepaling.

Artikel 13. Aansprakelijkheid


13.1 Het is de Opdrachtgever bekend dat Opdrachtnemer voor de vervaardiging van de door haar te verstrekken Informatie en gegevens mede afhankelijk is van door Opdrachtnemer van Derden te betrekken gegevens.
13.2 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de betreffende gegevens.
13.3 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het resultaat van het gebruik door de Opdrachtgever van de door haar verstrekte Informatie en (Persoons)gegevens.
13.4 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die bij de wet niet dwingend is geregeld.
13.5 Voor zover Opdrachtnemer aansprakelijk is in verband met schade die de Opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van niet behoorlijke of niet tijdige nakoming van Opdrachtnemers verplichtingen, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, waarop de betreffende verstrekking betrekking heeft, voor zover deze door de Opdrachtgever is betaald. Voor zover de Opdrachtgever in verband met een eventueel toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer met succes een beroep doet op ontbinding van de betreffende Overeenkomst zal Opdrachtnemer nimmer gehouden zijn enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever te betalen.
13.6 De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door Opdrachtnemer gecrediteerde of te vorderen bedragen.
13.7 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan door ongeschiktheid van de verstrekte Informatie en gegevens voor het doel waarvoor de Opdrachtgever het heeft gebruikt, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
13.8 Voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Opdrachtnemer of door andere personen van wiens diensten Opdrachtnemer gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen, of adviezen door deze personen voor de toepassingen en het gebruik van de door Opdrachtnemer verstrekte Informatie en (Persoons)gegevens, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk, behoudens in geval van bewezen opzet en/of grove schuld.
13.9 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verstrekte Informatie en (Persoons)gegevens, tenzij de schade het gevolg is van bewezen opzet/grove schuld van (personeel van) Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde Derden. De Opdrachtgever zal personeelsleden van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde Derden nimmer aanspreken.
13.10 Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, onder meer veroorzaakt door het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de Informatie of verband houdende met het gebruik van de Informatie, eventuele onvolledigheden of fouten in de Informatie, schade onder meer ten gevolge van het verloren gaan van Informatie, de Bestanden, met inbegrip van de kosten, gemaakt om de Informatie te herstellen of repliceren.
13.11 Indien Opdrachtnemer door overmacht van blijvende dan wel tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst uit te (blijven) voeren, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke dan wel elektronische mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op betaling door de Opdrachtgever voor reeds door Opdrachtnemer verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal Opdrachtnemer alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren.
13.12 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. In het bijzonder geldt als overmacht: overheidsmaatregelen, brand, staking of verhindering als gevolg van derden, die hun verplichtingen niet nakomen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van de Opdrachtnemer of dat van door haar ingeschakelde Derden.
13.13 De Opdrachtgever vrijwaart en stelt schadeloos in de meest brede zin Opdrachtnemer en de met Opdrachtnemer verbonden vennootschappen en haar (directe en indirecte) bestuurders, tegen enige aanspraak van derden op grond van danwel in verband met de Overeenkomst en de Wbp, voor zover deze aanspraken betrekking hebben op handelingen, nalaten of de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst.

Artikel 14. Ontbinding en opschorting van een Overeenkomst


14.1 Indien de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven, of enige op hem rustende wettelijke of contractuele (deze algemene voorwaarden inbegrepen) verplichtingen jegens Opdrachtnemer na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt, of nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, of overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.
14.2 Opdrachtnemer is gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, danwel geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever en enig door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.